Ogłoszenia

10.09.2022r.
22.08.2022r.
26.07.2022r.

Pismo PIW w sprawie ASF 
UCHWAŁA 2022-2023
 

04.11.2021r.


Zawieszone polowania
 
 
W obowiązującym rozporządzeniu nr 12 Wojewody Mazowieckiego z 27 kwietnia 2021 r. w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie powiatu otwockiego, mińskiego, garwolińskiego i miasta stołecznego Warszawy, wprowadza się zmiany (wskazane w rozporządzeniu Wojewody Mazowieckiego nr 21 z 1 lipca 2021 r.), zgodnie z którymi:
 1. Tytuł rozporządzenia otrzymuje brzmienie: „w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie powiatu otwockiego, mińskiego, garwolińskiego, kozienickiego, radomskiego i miasta stołecznego Warszawy”.
 2. Określa się obszar zagrożony wścieklizną, obejmujący:
 1. w mieście stołecznym Warszawa:
 • w dzielnicy Wawer: część dzielnicy ograniczoną od północy Mazowieckim Parkiem Krajobrazowym, od zachodu ulicą Kwitnącej Akacji, od południa ulicą Izbicką, ulicą Zagórzańską i ulicą Złotej Jesieni;
 • w dzielnicy Wesoła: część dzielnicy na południe od ulicy Trakt Brzeski oraz część dzielnicy ograniczoną od północy linią kolejową, od zachodu ulicą I Praskiego Pułku i od południa ulicą Trakt Brzeski;
 1. w powiecie mińskim gminy: Dębe Wielkie, Halinów, Mińsk Mazowiecki, Siennica, Latowicz oraz miasta: Halinów, Mińsk Mazowiecki, Sulejówek;
 2. powiat otwocki;
 3. powiat garwoliński;
 4. powiat kozienicki;
 5. powiat radomski.
Zgodnie z wydanym przez Wojewodę rozporządzeniem nr 12 z 27 kwietnia 2021 r., z późniejszymi zmianami wskazanymi w rozporządzeniu Wojewody nr 17 z 31 maja 2021 r. , na obszarze zagrożonym:
 1. zakazuje się:
 1. organizowania, targów, wystaw, konkursów, pokazów z udziałem psów, kotów oraz innych zwierząt wrażliwych na wściekliznę;
 2. organizowania polowań i odłowów zwierząt łownych, za wyjątkiem odstrzałów sanitarnych dzików oraz polowań indywidualnych bez udziału psów i nagonki, na zasadach określonych przez właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii.
 1. nakazuje się:
 1. trzymanie psów na uwięzi lub na ogrodzonym terenie zamkniętym, a kotów w zamknięciu;
 2. pozostawienie zwierząt gospodarskich, za wyjątkiem jedwabnika morwowego (Bombyx mori) i pszczoły miodnej (Apis mellifera), w okólnikach i na zamkniętych wybiegach.
Nakazuje się ponadto oznakowanie obszaru zagrożonego poprzez umieszczenie na jego granicach przy drogach, ścieżkach dla pieszych oraz parkingach, czytelnych i trwałych tablic z wyraźnym napisem: „UWAGA OBSZAR ZAGROŻONY WŚCIEKLIZNĄ ZWIERZĄT”. Tablice i napisy mają mieć takie wymiary, aby były czytelne z odległości co najmniej 100 metrów, oznakowane w sposób trwały, niepodlegający działaniu czynników atmosferycznych. Tablice należy umieścić na ustalonych przez właściwe organy drogach publicznych lub drogach wewnętrznych.
Nakazy i zakazy, o których mowa w rozporządzeniu Wojewody nr 12 z 27 kwietnia 2021 r., z późniejszymi zmianami wskazanymi w rozporządzeniu Wojewody nr 17 z 31 maja 2021 r., obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na obszarach, określonych za obszar zagrożony wścieklizną w rozporządzeniu Wojewody nr 12 z 27 kwietnia 2021 r, z późniejszymi zmianami wskazanymi w rozporządzeniu Wojewody nr 21 z 1 lipca 2021 r.
 


Z odprawy w ZO PZŁ Radom otrzymaliśmy informację od Powiatowego Lekarza Weterynarii, że powyższy zakaz  obowiązuje do odwołania

01.11.2021r.
INFORMACJA
 
Zarząd Koła informuje Kol. Mysliwych, że nasze 2 chłodnie rozpoczęły funkcjonowanie celem przechowywania tusz dzików przeznaczonych do badań w związku z chorobą ASF.
Chłodnie  umieszczona są na "Wrzosówce" w m. Rajec Szlachecki 125a. Opiekunem chłodni jest Tomasz Grudziński tel.  695 726 059
W zakresie ewidencjonowania odstrzelonych dzików nie zmienia się nic, tylko przed badaniem na włośnia i zgłoszeniem do weterynarii tusza dzika wraz z patrochami musi przejść badanie w Puławach na ASF.  Zmieniają się  zasady rozliczania otrzymanych pieniędzy z weterynarii. Zgodnie z przyjętymi zasadami pieniądze te są w części (dotyczy naszego koła) przeznaczone na bioasekurację.
- opłata za energię do chłodni -  z budżetu koła,
- obsługa chłodni                     -  myśliwy 50zł przekazuje opiekunowi chłodni.
- utylizacja patrochów              -  koło
- utylizacja chorego dzika        -  dokonuje weterynaria,
- opłata za tuszę dzika             -  ( odstrzał planowany) dokonuje myśliwy zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia( 50zł).


Gość wnosi opłatę
 - na rachunek Koła  - 80zł

 - obsługa chłodni          -   50zł


 
                                                                                                                                   Zarząd Koła
 

 
12.10.2021
Każdy myśliwy musi to rozporządzenie znać

 


Informacja do poczytania


 
 


Prace gospodarcze za sezon 2020-2021

 


 

21.03.2021r.
Komunikat


Koledzy w zakładce Akty Prawne PZŁ znajduje się nowe rozporządzenie Ministra Środowiska I Rozwoju Wsi dotyczące zmian w polowaniu na dziki. Myśliwych dotyczy głównie zapis w pkt. 3.2.5.8-10
 
                                                                                                         
 
 
 


 
 
 
 

 


 


 
Koledzy zapoznajcie się z tymi wiadomościami z ZG PZŁ
 

                                                                                                                                                                               


                              
                                                                                                                                                                        

21.09.2019r.
                                                  Zmiany w prowadzeniu polowań.
 
                                                                                                       
 
       Wnioski do wydruku dla myśliwego, są to dokumenty o których mowa powyżej.
 

                                                                                                                                                     Łowczy Koła
                                        
2

13.06.2018r
Do zapoznania się
                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                 

Afrykański pomór świń
 
Postępowanie myśliwego  w zakresie zapobiegania  afrykańskiemu pomorowi świń i dzików:
 • zgłaszać do najbliższego powiatowego lekarza weterynarii każdego zaobserwowanego dzika, który wykazuje objawy nasuwające podejrzenie ASF lub padłego dzika znalezionego w czasie polowań lub wykonywania czynności służbowych;
 • przestrzegać higieny po zakończonym polowaniu (nie pozostawiać patrochów w lesie, zdezynfekować sprzęt łowiecki oraz koła pojazdów, zmienić obuwie i odzież);
 • myśliwy po polowaniu przez 72h nie powinien wchodzić do chlewni;
 • nie  pozostawiać odpadków żywnościowych w lesie;
 • zabrania się wykładania w nęciskach jakiejkolwiek padliny pochodzenia zwierzęcego lub ptactwa;
 • myśliwi utrzymujący świnie we własnym gospodarstwie winni pamiętać o bezwzględnym przestrzeganiu higieny przed każdorazowym wejściem do chlewni.

 
 
01.01.2022r.

Stażyści
 
Wykaz stażystów Koła i wprowadzających na dzień 001.06.2022 r.

1.Konrad ŚWISTAK  -  od 14.02.2022r      -   wprowadzający  Bogdan WÓJCIK.
 
 
 
 
 
POCZYTAJ
SKONTAKTUJ SIĘ

Wojskowe Koło Łowieckie Nr 11 WRZOS Radom
ul.Lubelska 150
RADOM 26-600

info@wrzos.radom.pl
WKŁ Wrzos © 2017